A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Egyszerűsített foglalkoztatás
Sziasztok!

Igen, a posta vissza fogja váltani, én is ezt olvastam, de csak április 1 után, hiszen akkortól szűnik meg.
Nálam az egyik ügyfél mezőgazdasági idényben használta, készleten maradt neki, így januárban megszabadult volna egy részétől - másiknak meg kellett.
Üdv. eragka
Válasz idézéssel
Sziasztok! Valahol olvastam, hogy a posta a megmaradt közteherjegyeket visszaváltja. Ha ez igaz, szerintem az a legtisztább. Üdv. Bodza :lol:
Válasz idézéssel
Ha most szeretné átadni másik cégnek szerintem semmi akadálya.
Egy jegyzőkönyv, egy számla .Feltételezem be van vételezve a megmaradt,igy a kivezetéshez kellene egy pár soros jegyzőkönyv.
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
Én azt olvastam most, hogy az APEH-hel el lehet majd számolni vele.

Üdv.zsemle
Az Everest fölött kinyílt a monszun....én meg itt punnyadok, mert csak egy szegény kis ZSEMLE vagyok...
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Közteherjegyet eladhat egy vállalkozás másik vállalkozásnak?
Egyik cégnek sok maradt, ami nem fogy el április 1-ig, másik meg most venne.

Köszi!
Üdv. eragka
Válasz idézéssel
Sziasztok kedves Fórumozók!
Ezt a tájékoztatót szombaton adták le Nekünk.Remélem segítségetekre lesz!
Üdv!
Viki

2010. április 1-jétől
• az alkalmi munkavállalói könyvek és a közteherjegyek megszűnnek,
• helyette egyszerűsített munkaszerződést kell kötni,
• elektronikusan kell bejelenteni a foglalkoztatást a munkáltatónak az APEH felé, a munkavégzés megkezdését megelőzően.
• A munkaszerződést a törvény mellékletében szereplő nyomtatvány kitöltésével akkor kell írásban megkötni,ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama az 5
napot eléri, egyébként elegendő a szóbeli megállapodás és az elektronikus bejelentés, illetve a jelenléti ív vezetése.
Ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, akkor
• a munkáltató a törvény mellékletében szereplő jelenléti ívet köteles vezetni,
• melyet a munkavállaló a munkavégzés megkezdésekor és befejezésekor aláír,
• annak egy példányát a munkavégzés befejezésekor a munkavállalónak át kell adni,
• a második példányt a tárgyévet követő 5. év végéig meg kell őrizni.
A magánszemély háztartásában végzett munka esetén jelenléti ívet nem kell kitölteni.
Az egyszerűsített foglalkoztatás négy esete
• 1. ha a munka alkalmi jellegű, vagyis legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napig tart azonos felek között. (Annak viszont nincs akadálya,hogy a munkavállaló több különböző munkáltatónál egész évben alkalmi munkát végezzen ezen időkorlátok között).
• 2. ha a munka idényjellegű, kizárólag a következő ágazatokban: mezőgazdaság (növénytermesztés, erdőgazdálkodás, állattenyésztés, halászat) é idegenforgalom. A mezőgazdasági idénymunka – kivéve a növénytermesztési idénymunkát – nem haladhatja meg a 31 napot. A növénytermesztési és idegenforgalmi idénymunka esetén a munkaszerződés az idény hosszára (pl. síszezon, balatoni nyári szezon) köthető.
Az idényjelleg azt jelenti, hogy az elvégzendő munkának meg kell felelnie annak a követelménynek, hogy a munkával előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás
természete miatt – vagyis a munkaszervezés körülményeitől függetlenül, objektíve –évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik.
Az egyéb ágazatokban is lehetséges idénymunka, de arra csak akkor lehet ezt a törvényt alkalmazni, ha a munka megfelel az alkalmi munka kritériumainak, egyébként a Munka Törvénykönyve [1992. évi XXII. törvény, Mt.] általános szabályai szerint lehet szerződni. A Munka Törvénykönyve szabályait kell alkalmazni továbbá a mezőgazdasági– kivéve a növénytermesztési – idénymunkára, ha annak egybefüggő időtartama a 31 napot meghaladja. (A növénytermesztési idénymunkára további speciális szabályok vonatkoznak, amelyek ismertetése lentebb található).
• 3. ha a munkát természetes személy háztartásában végzik, függetlenül attól,hogy a munkaszerződést határozott vagy határozatlan időre kötik. Ilyen
esetben csak akkor lehet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szabályai szerint eljárni, ha a munka kizárólag a munkáltató természetes
személy, és a háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására irányul.Ide tartozik tehát pl. a takarítók alkalomszerű munkája, a házvezetőnő határozatlan idejű munkaviszonya, a babysitter alkalmazása, nem tartozik ide viszont, ha pl. a magánszemély munkáltató háza felújítására alkalmaz munkavállalókat. Ha a magánszemély munkáltató a szántóföldjét kívánja mással
megműveltetni, azt mezőgazdasági idénymunka keretében teheti meg.
• 4. a kiemelkedően közhasznú szervezetek által létesített munkaviszony (határozott vagy határozatlan idejű). - ha a munkát természetes személy háztartásában végzik, függetlenül attól, hogy a munkaszerződést határozott vagy határozatlan időre kötik. Ide tartozik tehát pl. a takarítók alkalomszerű
munkája, a házvezetőnő határozatlan idejű munkaviszonya, a babysitter alkalmazása, nem tartozik ide viszont, ha pl. a magánszemély munkáltató háza
felújítására alkalmaz munkavállalókat.
2
2010. április 1-jétől
• megszűnik az a rendszer, amely az alkalmi munkavállaláshoz automatikusan az általános köztehernél alacsonyabb kedvezményes közterhet kapcsolt.
• A munkabér összege pedig csak a felek megállapodásától függ.
• Bizonyos kivételekkel az általános adó- és társadalombiztosítási szabályok szerinti adók és járulékok kapcsolódnak az egyszerűsített munkaszerződéssel
történő foglalkoztatáshoz.
• A kedvezményes közteher egységesen 30 %, amelyet a nettó (a munkavállalónak ténylegesen kifizetett) munkabért alapnak tekintve kell meghatározni.
• Ebbe a kedvezményes körbe tartozik a természetes személy munkáltató háztartásában végzett munka, (de csak abban az esetben, ha a munkaszerződést
legfeljebb 31 napra kötötték, és a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a 10 munkanapot nem haladja meg), valamint az idénymunka.
• A 30 %-os közteherfizetés mellett foglalkoztatott munkavállaló nem minősül társadalombiztosítási szempontból biztosítottnak, ugyanakkor bizonyos ellátásokra jogosult,így: nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra,valamint álláskeresési ellátásra.
• A bejelentési kötelezettséget interneten kell teljesíteni az illetékes elsőfokú állami adóhatóság felé. A háztartási és a növénytermesztési idénymunkát telefonon is belehet jelenteni a Kormányzati Ügyfeltájékoztató Központhoz. 2010. július 1-jétől a bejelentés SMS-ben is teljesíthető.
A bejelentési és bevallási kötelezettség
• A bejelentési kötelezettséget az illetékes elsőfokú állami adóhatóság felé, interneten kell, bizonyos esetekben telefonon is lehet teljesíteni.
• A bejelentésnek tartalmaznia kell: a munkáltató nevét (megnevezését), adóazonosító számát, illetve adóazonosító jelét, a munkavállaló természetes azonosító adatait (neve, születési ideje, helye, anyja neve), adóazonosító jelét, TAJ-számát, az egyszerűsített foglalkoztatás céljából kötött munkaviszony fajtáját (idénymunka, alkalmi munka,háztartási munka, közhasznú szervezet javára végzett munka), kezdetének és megszűnésének időpontját, a munkaviszony esetleges szünetelésének időtartamát, a heti munkaidőt, a munkavégzés helyét.
• Telefonon a háztartási, illetve a növénytermesztési idénymunkát lehet bejelenteni, a Kormányzati Ügyfeltájékoztató Központhoz. 2010. július 1-jétől a bejelentés SMS-ben is teljesíthető.
• A bevallási kötelezettséget az általános szabályok szerint kell teljesíteni, azonban a kedvezményes körbe tartozó foglalkoztatás esetén a munkáltató választhatja azt is, hogy a bevallást elektronikus úton vagy papír alapon évente egyszer, a tárgyévet követő év január 12-éig teljesíti.
Növénytermesztési idénymunkára vonatkozó további szabályok
• Növénytermesztési idénymunkának tekintendő egy külön, 2010. április 1-jéig kiadandó kormányrendeletben meghatározott egyes növénytermesztési termékek (pl.gyümölcs, zöldség, dohány) termelésével összefüggő mezőgazdasági idénymunka és a megtermelt növénytermesztési termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása.
• Növénytermesztési idénymunka esetében a munkaszerződést csak abban az esetben kell írásba foglalni,ha azt a munkavállaló kéri, illetve ha a foglalkoztatás
egybefüggő időtartama – 5 nap helyett – a 30 napot meghaladja. Jelenléti ívet természetesen ekkor is vezetni kell.
• A növénytermesztési idénymunkához a 30 %-os közteher kapcsolódik, de ha a növénytermesztési idénymunka a tárgyévben a 10.000 munkaórát nem haladja meg,lehetőség van arra, hogy a munkáltató előzetesen csak közteherelőleget fizessen.Ilyenkor, ha valamilyen ok miatt mégsem lehet elvégezni a növénytermesztési munkát(pl. mert elverte a jég a termést), nem kell előre nagyobb összeget befizetnie, a későbbi elszámolással ez a veszteség a munkáltatót nem terheli. A közteherelőleg mértéke egy hipotetikus összeg, amelyet a munkáltató által május 15-ig (2010-ben július 12-ig) az APEH felé bejelentett termőterülete nagysága, az általa termeszteni kívánt növényfajta és az annak művelési igényétől függően meghatározott munkaidő ráfordítás
alapján az ehhez kapcsolódó minimálbér 12 %-ának felel meg. A közteherelőleget július 12-ig kell megfizetni. A tényleges foglalkoztatást követően kell
megállapítani az ehhez kapcsolódó, ténylegesen megfizetendő közteher mértékét, és a különbözetet a bevallás időpontjában a munkáltató az APEH-nek köteles megfizetni, vagy – ha az időjárásból eredően a termesztés mégsem lett sikeres – visszaigényelheti, vagy más adótartozására átvezettetheti.
• Növénytermesztési idénymunka esetén a munkáltatót a bejelentési kötelezettség azzal az eltéréssel terheli, hogy azt nem naponta a munkavégzés megkezdéséig, hanem csak a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell teljesítenie.
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Ki tudná valaki fejteni, hogy télelesen melyek az alkalmi munkavállaló után fizetendő járulékok? (2010. 04.01-től)

Előre is köszönöm!
empacher
Válasz idézéssel
Ok, már láttam, hogy csak 2010.04.01-től hatályos a trv.
Katla
Válasz idézéssel
Szia Kitty!
Írd meg légyszi , hogy hol találtad ezt az információt.
Köszi
Katla
Válasz idézéssel
Szia Mindenkinek

2010 március 31-ig meghosszabbították AM-es kis könyvvel történő alkalmazás lehetőségét.
üdv kitty
Válasz idézéssel
Sziasztok,
tegnap megszavazták az új törvényt az egyszerűsített foglalkoztatásról. Csatolom az elfogadott változatot. Magdi
Válasz idézéssel
Kedves Magdi!

Köszönöm. Nem véletlen, hogy nem találtam a törvényt.

Üdv: Kati
Válasz idézéssel
Szia Kati,
jogszabályt ne keress, mert még nem hirdették ki, de a T/11083 sz. törvényjavaslatot megpróbálom csatolni, mert úgy látom, hogy sokakat érint a téma. üdv. Magdi
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Jogszabályi hivatkozást tudtok? Már kinéztem a szemem, de semmi eredmény. :lol:
Válasz idézéssel
<!-- m --><a class="postlink" href="http://209.85.135.132/search?q=cache:d6yzSBMaJyUJ:www.munkaugyiforum.hu/Blanketta-szerzodes-vagy-egyszerusitett-munkaszerzodes-minta+blanketta+szerz%C5%91d%C3%A9s&cd=5&hl=hu&ct=clnk">http://209.85.135.132/search?q=cache:d6 ... hu&ct=clnk</a><!-- m -->
Találtam egy ilyen honlapot, sok hasznos dolog van rajta szerintem.
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
szerettem volna elolvasni az új törvényt az alkalmi munkavállalókról, de sehol sem találtam hivatkozást, hogy hol keressem.
Nem tud valaki véletlenül segíteni.
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
Nagyon köszönöm segítséged.

Ildi


kissjozsefne Írta:Szia

-AM könyv helyett blanketta szerződés lesz /INTERNETRŐL LETÖLTHATŐ/
--3-nál kevesebb dolgozó foglalkoztatása estén telefonon is be lehet jelenteni, sms vi :roll: sszajelzést kap
--a nettó munkabér 40 %-át be kell fizetni járuléként
-- a járulékot elekteronikus uton kell bevallani
- egyes esetekben papiron
. - idénymunka kivételével -azonos munkáltatónál , egy hónapon belül 15 , egy héten belül 5 napot dolgozhat
. ez azonban csak a munkáltatóra vonatkozik, a munkavállaló részéről megszünik az időbeli korlátozás
Ica
Válasz idézéssel
Szia

-AM könyv helyett blanketta szerződés lesz /INTERNETRŐL LETÖLTHATŐ/
--3-nál kevesebb dolgozó foglalkoztatása estén telefonon is be lehet jelenteni, sms vi :roll: sszajelzést kap
--a nettó munkabér 40 %-át be kell fizetni járuléként
-- a járulékot elekteronikus uton kell bevallani
- egyes esetekben papiron
. - idénymunka kivételével -azonos munkáltatónál , egy hónapon belül 15 , egy héten belül 5 napot dolgozhat
. ez azonban csak a munkáltatóra vonatkozik, a munkavállaló részéről megszünik az időbeli korlátozás
Ica
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Tudtok-e már valamit 2010-től foglalkoztatott alkalmi munkavállalók témakörben, illetve
jelent-e meg törvény, rendelet róla?

Köszönöm a segítséget.

Ildi
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég