A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
társasági szerződés módosítása
#1
Kedves Marcsi!

Köszönjük!
Válasz idézéssel
#2
Jó ha tudjuk!!!

2021. július 01-jétől megváltoztak a betéti társaságok (Bt) és a közkereseti társaságok (Kkt) működési feltételei. Az ezen időpontig hatályos törvényi szabályozás szerint automatikusan megszűntek azok a Bt-k, amelyeknél jellemzően halálozás miatt az egyedüli beltag vagy kültag jogviszonya megszűnt és az új tagot hat hónapon belül nem tudták bejegyeztetni a Cégbíróságon. Ugyanez a szabály érvényesült azon Kkt-k esetében is, ahol a tagok száma egy főre csökkent.  
Idézet:A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) módosításának köszönhetően azonban július 1-től az ilyen helyzetbe kerülő vállalkozások már nem szűnnek meg a törvény erejénél fogva.
A Ptk. 2021. évi XCV. törvénnyel módosított, 2021. július 1-én hatályba lépő rendelkezéseinek (14. és 16. § – Ptk. 3:152. § és 3:158. §) következtében a jövőben az a közkereseti társaság, amelynek tagjainak száma egy főre csökken, illetve az a betéti társaság, amelynek valamennyi beltagja vagy valamennyi kültagja tagsági jogviszonya megszűnik nem fog a törvény erejénél fogva megszűnni, ha az előírt hat hónapos határidőn belül nem jelentik be új tagnak a társaságba való belépését vagy határoznak a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, jogutód nélküli megszüntetéséről. A hat hónapos határidő ugyan megmarad, az azonban már nem lesz jogvesztő jellegű. Elmulasztása esetén a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást fog lefolytatni, és arra hívja fel a társaságot, hogy a törvényes működés feltételeit három hónapon belül állítsa helyre.
A Ctv. módosítása (Ctv. 92. §) továbbá mostantól lehetővé teszi azt is, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbíróság felhívására a társaság bejelentse, hogy a működés törvényes feltételeit azért nem tudja helyreállítani, mert a volt tag örökösével való megállapodás útján kívánja a törvényes működést helyreállítani, azonban az örökös személye bizonytalan. Ebben az esetben, ha a társaság igazolja, hogy az örökös személyét illetően bírósági vagy közjegyzői eljárás van folyamatban, a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást annak okának megszűnéséig felfüggeszti.
Az új szabályokat azokban az ügyekben is alkalmazni kell, amelyeknél az intézkedésre okok adó hat hónapos időtartam a törvény hatálybalépésekor már elkezdődött, azonban utolsó napja a rendelkezések hatálybalépésének napjára vagy azt követő időpontra esik [49. § (6) bekezdés].
A tagi felelősség változásának fontos új szabálya még, hogy ha a társaságnak nem marad beltagja, az ezen időpont után keletkezett, a betéti társaságként való működés feltételeinek helyreállításáig vagy a társaság átalakulásának, egyesülésének, jogutód nélküli megszüntetésének elhatározásáig felmerült tartozásokért a kültag a beltagra vonatkozó rendelkezések szerint áll helyt (16. § és Ptk. 3:157. §).

Pmarcsi
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#3
Nem kötelező, de sokkal drágább!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#4
Nem kötelező a szerződésminta alkalmazása, az ügyvéddel meg kell beszélni, hogyan felelne meg a kliensnek.
Válasz idézéssel
#5
Ez a megfogalmazás olyan, mintha KKT-re vonatkozna.
Szerintem is így nem igaz.
A l b a

Válasz idézéssel
#6
alibaba40 Írta:A céginformációs Szolgálat honlapján lévő betéti társaság szerződés mintájának következő pontját nem értem. Ezt alkalmazzák az ügyvédek is.

17.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók. Kijelentik továbbá, hogy eltiltás hatálya alatt nem állnak.

Miért kell ezt a kültagnak is vállalni? Szerintetek ez jó így? Ezt a megfogalmazást én nem tudom vállalni, mint kültag, akkor most lépjek ki, vagy át lehet ezt fogalmazni? Kérhetem az átfogalmazást az ügyvédtől?

Rozál

Senki nem találkozott ezzel a megfogalmazással?

Rozál
Válasz idézéssel
#7
A céginformációs Szolgálat honlapján lévő betéti társaság szerződés mintájának következő pontját nem értem. Ezt alkalmazzák az ügyvédek is.

17.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók. Kijelentik továbbá, hogy eltiltás hatálya alatt nem állnak.

Miért kell ezt a kültagnak is vállalni? Szerintetek ez jó így? Ezt a megfogalmazást én nem tudom vállalni, mint kültag, akkor most lépjek ki, vagy át lehet ezt fogalmazni? Kérhetem az átfogalmazást az ügyvédtől?

Rozál
Válasz idézéssel
#8
Civil szervezetek az új Ptk-ban

A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Ptk. (2013. évi V. törvény) szabályai az egyesületek és az alapítványok vonatkozásában is számos változást hozott.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mkvkok.hu/civil_szervezetek_az_uj_ptk_ban?utm_source=17264-Szakmai%20h%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=151174-Szakmai%20h%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%20Civil%20szervezetek%20az%20%C3%BAj%20Ptk-ban%20-%202015.%20febru%C3%A1r%206.&utm_medium=11665-email&utm_content=Szakmai%20h%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%20Civil%20szervezetek%20az%20%C3%BAj%20Ptk-ban-%202015.%20febru%C3%A1r%206">http://www.mkvkok.hu/civil_szervezetek_ ... C3%A1r%206</a><!-- m -->.
Válasz idézéssel
#9
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nol.hu/gazdasag/elsokent-a-beteti-tarsasagokon-a-sor-1513489">http://nol.hu/gazdasag/elsokent-a-betet ... or-1513489</a><!-- m -->
A l b a

Válasz idézéssel
#10
potyi Írta:Elolvastam én is és ha akarom fehér akarom fekete, mint még sok minden a törvények értelmezésénél.

Big Grin Egyetértünk.
A l b a

Válasz idézéssel
#11
Szia Alba!
Nagyon köszönöm.
Megírom minden ügyfélnek és javaslom a változás intézést, aztán aki nem teszi az vállalja magának az esetleges büntetést.
Elolvastam én is és ha akarom fehér akarom fekete, mint még sok minden a törvények értelmezésénél.
Válasz idézéssel
#12
Szia!

Mérlegképesen azt mondták, kötelező a módosítás, és büntetnek durván majd, aki nem csinálja meg.

Most előbányásztam ezt a rendelkezést, és nagyon úgy néz ki, hogy ha nincs nagy és lényegi eltérés a régi ptk és új ptk szerint megírt társasági szerződés között, akkor nem kell a bt-nek, kkt-nek módosítani. De ki az, aki felelősséget vállal azért, hogy a jelenlegi társasági szerződés jó-e még az új ptk szerint?
Én nem vagyok jogász, és erre már végképp nincs energiám, és időm, hogy feltérképezzem, hogy a bt vagy kkt társasági szerződése elmegy-e még az új PTK szerint vagy sem?
Én a saját társasági szerződésemet is átfordítattam.
A l b a

Válasz idézéssel
#13
Szia Alba!
Most már végképp nem értem , ügyvéd állítja nem kell csak akkor ha más is módosul, de nem szeretnék bírságot egyik cégnek sem.
Válasz idézéssel
#14
Megkerestem!
80498.oldalon található az alábbi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13185.pdf">http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/ ... K13185.pdf</a><!-- m -->

12.§ (1) A Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló
gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk.
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz
benyújtani.
(2) A gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit
a) az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában
b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű társaság,
részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől
kell alkalmaznia [az a) és a b) pontban megjelölt időpont ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: a Ptk.
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja], és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat
a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.
(3) A létesítő okiratot a Ptk.-val összefüggésben nem kell módosítani, ha annak módosítása csak abból az okból volna
szükséges, hogy a létesítő okirat – általános hivatkozásként – a Gt. rendelkezéseire utal. Közkereseti társaság és
betéti társaság esetében nincs szükség továbbá a létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy
a létesítő okirat a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. Ha azonban a létesítő okirat egyéb
okból módosul, a társaság köteles az e bekezdésben foglalt változást is azon átvezetni.
(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani az (1) bekezdés szerinti
társasági határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat
módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak
alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén e bekezdés nem
alkalmazható.
A l b a

Válasz idézéssel
#15
Én úgy tudom, hogy kötelező a BT-k, KKT-k társasági szerződés módosítása, természetesen kivéve akkor, ha az utóbbi időben már történt valami változás bejelentés és megtörtént az új PTK szerinti szerkezetbe foglalás. A mérlegképes továbbképzésen még fel is hívták a figyelmet, és szóltak,hogy ne hagyjuk az utolsó pillanatra, mert kemény büntetés lesz, ha kicsúszunk a 03.15-i határidőből. Én így tudom.
A l b a

Válasz idézéssel
#16
Szia!
Mónika köszi, mert sorra küldik az ügyvédek az ügyfeleimnek a figyelmeztetést ezért bizonytalanodtam el.
Akkor lehet megcsináltatni, de nem kötelező a PTK változás miatt?
Köszi
Válasz idézéssel
#17
Azoknak nem kell.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#18
Szia Mónika!
Ez világos a Bt-kkt ügye nem tiszta nekik kell módosítás vagy sem?
Köszi
Válasz idézéssel
#19
Igen. 2016 március 15-ig azoknak a jogi személyiségű gazdasági társaságoknak akiknek a törzstőkéje nem éri el a 3 millió forintot a törzstőkét legalább ennek megfelelő mértékre fel kell emelni, és ez társasági szerződés módosítással jár.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#20
Sziasztok!
Az ügyvéd ügyfelem azt mondja a Bt-k kkt-k esetén nem kötelező megcsinálni a módosítást a ptk változás miatt.Ami kötelező a kft törzstőke feltöltés
Most mi az igazság előírja valami jogszabály vagy sem?
Feleslegesen senkivel nem szeretnék pénzt kidobatni.
Több ügyvéd meg állítja meg kell csináltatni.
Köszi
Válasz idézéssel
#21
Sziasztok!
Köszi szépen nem tudtam, hogy van közzétételi díj vagy sem.
Válasz idézéssel
#22
Potyi, elvileg csak ügyvédi díj van. Ha nincs a társasági szerződésben lényegi változás, akkor csak át kell rakni az egészet az új PTK szerinti formátumba. Nem kell közzétételi díj, befogadják a cégbíróságok illeték nélkül.
A l b a

Válasz idézéssel
#23
Bizony, hogy kell, kötelező. És a Kft-nek 2016.03.15-ig.
Válasz idézéssel
#24
Hello!
Info

<!-- m --><a class="postlink" href="http://ptk2013.hu/szakcikkek/gal-judit-az-uj-ptk-hatalybalepesevel-kapcsolatos-cegeket-erinto-atmeneti-szabalyok-ch-20143-3-7-o/3481">http://ptk2013.hu/szakcikkek/gal-judit- ... 3-7-o/3481</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#25
Sziasztok!
Lehet én vagyok csak kiakadva, de már megint módosítani kell a kkt és Bt társasági szerződéseit, azoknak akiknek nem volt módosítás 2014 március 15 után?
Megint illeték ügyvédi díj, sajnos minden cégem nekem panaszkodik.
Ennek határideje 2015 03. 15?
Elég csak a vezető tisztségviselők dolgait módosítani vagy mást is érint?
Lassan már minden évre kitalálnak valami pénzkiadást amivel nem is számolunk.
Köszi
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég