A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MINTA Táppénz több (pl. megbízási) jogviszonyból is
#1
MINTA táppénz igény előterjesztésére ha az igénylő a közalkalmazotti jogviszonya mellett megbízási szerződés alapján is biztosított
Tisztelt Foglalkoztató!


Kérem, hogy az Önökkel ….. –től jelenleg is fennálló, határozatlan időtartamú megbízásos jogviszonyom alapján részemre a 2015….-től kezdődő keresőképtelenségemmel kapcsolatban a táppénz ellátást megállapítani és folyósítani, vagy ha Önöknél Tb. kifizetőhely nem működik, úgy a táppénz igényt az egészségbiztosítónál előterjeszteni szíveskedjenek az alábbiak miatt.

Főállású, közalkalmazotti jogviszonyom alapján a „…….” Kórháznál a táppénz igényemet benyújtottam, melynek első részletét már meg is kaptam, ugyanakkor érdeklődésemre azt a tájékoztatást adták, hogy annak összegénél az ügyeleti díjat nem vették figyelembe, mivel az ügyeleti díjat egy másik, az Önökkel fennálló megbízási jogviszony alapján kaptam.

Ezen tájékoztatás szerint annak, akinek egyidejűleg több jogviszonya van a táppénzigényét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell előterjeszteni, elbírálni, illetve folyósítani. A foglalkoztatottnak ehhez –ugyanarra az időre- mindegyik jogviszonyában eredeti orvosi igazolást kell leadnia.

Ha a foglalkoztatónál Tb. kifizetőhely nem működik a foglalkoztató köteles az átvett okmányokról a biztosítottnak átvételi elismervényt adni, az OEP honlapjáról letölthető Foglalkoztatói igazolás a táppénz megállapításához formanyomtatványt kitölteni és azt 5 napon belül az egészségbiztosító felé továbbítani.


Tekintettel arra, hogy a 2015. …. havi -10%-os költséghányaddal csökkentett- bruttó megbízási díjam meghaladta a minimálbér harminc százalékát, illetőleg a 2015…..-től 2015…..-ig terjedő naptári napokra annak harmincad részét ezért ezen megbízási jogviszonyomban biztosítottnak minősülök és így az Ebtv. 43. § értelmében táppénzre is jogosult vagyok.

Mindezek alapján kérem, hogy a táppénz igényemmel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjenek, melynek érdekében csatoltam a házi/kezelőorvos által ugyanarra az időre kiállított újabb, eredeti orvosi igazolásokat is.


Kérelmemet a teljesség igénye nélkül az alábbi jogi normákra alapozom:


A táppénz iránti igényt a munkavállalónak a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni. (Ebtv. 62.§)

A foglalkoztató a kérelem, illetve a leadott okmányok átvételét hitelt érdemlően (pl. átvételi elismervény adásával) köteles igazolni. (Vhr. 38. § )

Ha foglalkoztatónál TB kifizetőhely nincs úgy a foglalkoztató köteles egy, az OEP honlapjáról letölthető un. Foglalkoztatói igazolás formanyomtatványt kitölteni és az összes szükséges okmánnyal együtt 5 napon belül a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának továbbítani. (Vhr. 38. § )

Tbj. 5. § (1) E törvény alapján biztosított g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét.

9. § (1) Az egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbírálni.

(2) Az 5. § (1) bekezdés g) pontjában és (2) bekezdésében szabályozott munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni, és a biztosítási kötelezettség elbírálásánál az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani.

(3) Az 5. § (1) bekezdésének g) pontjában és (2) bekezdésében említett személy biztosítása - a 7. § (1) bekezdésében említett időszakon belül - akkor is fennáll, ha
a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban,
b) gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban
részesül amennyiben az ellátások folyósítását közvetlenül megelőző napon biztosított volt.

Ebtv. 39/A § (4) Az (1) bekezdés szerinti ellátásokra való jogosultságot, a folyósítás időtartamát és az ellátás összegét jogviszonyonként kell elbírálni és megállapítani.

43. § (1) Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és a Tbj.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.

63. § (1) Aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási járulék fizetésére, a táppénz, a baleseti táppénz, a csecsemőgondozási díj iránti kérelmét a 62. §-ban foglaltak szerint, a gyermekgondozási díj iránti kérelmét az egészségbiztosítónak kell elbírálnia és folyósítania.

A kifizetőhely/egészségbiztosító az ügyfél kérelmére köteles tájékoztatást adni a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról. Vhr. 39. § (3)

Rövidítések:
Ebtv: 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
Tbj: 1997. évi LXXX. törvény a tb ellátásokról és azok fedezetéről
Vhr: 217/1997 (XII.1.) kormányrendelet az Ebtv. végrehajtásárólKöszönettel:


Dátum, aláírás
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég